توجه : امکان ارسال سفارش تا تاریخ 15 فروردین 1395 مقدور نمی باشد.
مشاهده مطلب ارتباط در محیط کار

دوره آموزشی مجازی "مهارت ارتباطی در محیط کار"

دوره آموزشی مجازی "مهارت ارتباطی در محیط کار" با هدف ارتقاء سطح کیفی دانش، نگرش و مهارت  برقراری ارتباط ویژه مسئولین فنی مراکز غیر دولتی سازمان بهزیستی کل کشور توسط جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی به صورت مجازی مورخ 95/4/13 برگزار می گردد.

دوره آموزشی مجازی "مهارت ارتباطی در محیط کار"  توسط جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی  با همکاری سازمان بهزیستی کل کشور برگزار می گردد.